11 θέσεις για το μεταναστευτικό στη Λέσβο

1061

11 θέσεις κατανέμονται στη Λέσβο για το μεταναστευτικό από τις δύο νέες προκηρύξεις για την κάλυψη των αναγκών με προσωπικό που θα απασχοληθεί με ετήσιες συμβάσεις έργου και δυνατότητα ανανέωσης για 1 ακόμη χρόνο. Οι προσλήψεις γίνονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας για συνολικά 50 θέσεις, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις του προσωπικού προβλέπονται στο πλαίσιο της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020». Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας προχώρησε στην δημοσίευση δύο ξεχωριστών προκηρύξεων, με την πρώτη να αφορά  στην πρόσληψη 35 ατόμων για το έργο «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» και την δεύτερη 15 άτομα για το έργο «Υπηρεσίες Διερμηνείας».

 

Η κατανομή

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

10 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας)

– 7 θέσεις ΠΕ Ψυχιατρικής

14 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής)

5 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Από την παραπάνω κατανομή, δύο θέσεις αφορούν σε γιατρούς στη Λέσβο, έναν ψυχίατρο, πέντε νοσηλευτές και έναν επισκέπτη υγείας.

Με την δεύτερη προκήρυξη ζητούνται διερμηνείς για τις γλώσσες Αραβικά, Παστούν, Ντάρι, Φαρσί και Ουρντού, με δύο θέσεις (φαρσί και αραβικά) στη Λέσβο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας που αιτούνται σε κλειστό φάκελο έως τις 14:00 της 27ης Αυγούστου 2018.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής του στην αίτησή του. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για πλέον της μίας ειδικότητας ή/και θέσης ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται απ’ όλες τις θέσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης και προκειμένου για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, στην οποία θα κληθούν να παραστούν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση με τους επιλεγέντες θα υπογραφεί και θα ξεκινήσει η απασχόλησή τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία το συγκεκριμένο Κέντρο για το οποίο έχουν επιλεγεί.

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση, με ευθύνη του υποψηφίου, είναι τα εξής:

-Αίτηση υποψηφιότητας

– Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

– Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη και μήνες, όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του αιτούντος

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που τηρεί και τα οποία θα προσκομιστούν εφόσον του ζητηθεί

– Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών

– Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας

– Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος, για τις ειδικότητες που προβλέπεται

– Για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12.00-15.00 στο τηλέφωνο 210.2447698.

 


 

 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

46 μόνιμοι στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Μέχρι και αύριο Τρίτη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για την Προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 46 θέσεων μόνιμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

Οι θέσεις

Οι θέσεις είναι:

-Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 28 θέσεις, Διοικητικός-Οικονομικός, Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής).

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 13 θέσεις, Διοικητικός – Λογιστικός.

-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 5 θέσεις, Διοικητικός – Λογιστικός.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης στο ΑΣΕΠ (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄) μέχρι τις 14:00 αύριο.

Στη συνέχεια πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την Παρασκευή 3  Αυγούστου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, τηλεφωνικά (2131319100 από 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr.

 


 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Θέσεις Χημικού και Γεωπόνου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14704 και τίτλο «Εξειδικευμένη έρευνα προώθησης ελαιολάδου και προϊόντων ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω ανάδειξης του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Νικόλαος Θωμαΐδης, δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο «Εξειδικευμένη έρευνα προώθησης ελαιολάδου και προϊόντων ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω ανάδειξης του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 12 μήνες για έναν συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Χημικό και διάρκεια 24 μήνες για έναν συνεργάτη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Γεωπόνο, με αμοιβές 1.300 ευρώ μηνιαίως έκαστος.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών, όπως περιγράφονται παρακάτω, και να αποστείλουν τις προτάσεις τους στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, 105 61

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 1η Αυγούστου 2018

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 210 – 7275078.