13 Γεωπόνους προσλαμβάνει η Περιφέρεια

558

Δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο των «Νέων της Λέσβου» η περίληψη της πρόσκλησης της Περιφέρειας για την κάλυψη των 13 θέσεων Γεωπόνων που θα ασχοληθούν σε ισάριθμους τομείς για τη δακοκτονία της Λέσβου.

Πρόκειται για ΠΕ Γεωπόνους ή ΤΕ Τεχνολόγους Γεωπόνους (Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) που θα απασχοληθούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και όχι πέραν  της 30-11-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου/ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2, Τ.Κ. 811 00- Μυτιλήνη –  ΛΕΣΒΟΣ υπόψη   Κ. Σταματίου – Γ. Κουλαγίνη, τηλ. 22510-46665 & Ε. Γιασσά τηλ. 22510-25644 μέχρι την Πέμπτη 16 Αυγούστου.

Ολόκληρη η προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας στην οδό Καραντώνη 2 στον Άγιο Θεράποντα Μυτιλήνης, έναντι των γραφείων των «Νέων της Λέσβου».