13 θέσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για τη στελέχωση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, Γυναικών Ελεώνα Θηβών, Νιγρίτας, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Μαλανδρίνου, Κέρκυρας, Κω, Τρίπολης, Χίου και Ναυπλίου και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, Κορυδαλλού προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι θέσεις είναι:

-1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

-10 ΤΕ Νοσηλευτικής

-2 ΔΕ Αρτεργατών

 

Αιτήσεις 

Η διαδικασία της ανάρτησης στα κατά τόπους σωφρονιστικά καταστήματα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και μόλις γίνει ο προβλεπόμενος κύκλος το Υπουργείο θα ανακοινώσει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, αυτό όμως δεν θα αργήσει και εκτιμάται πως θα έχουμε εξελίξεις σε διάστημα μιας εβδομάδας περίπου. Όταν θα ανακοινωθεί η προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Υπουργείο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, υπ’ όψιν κου Παναγιώτη Καινούργιου, (τηλ. επικοινωνίας: 213 -1307033).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ, θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.