14 θέσεις Γεωπόνων στην Περιφέρεια

Δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη από τα Νέα της Λέσβου η Προκήρυξη από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας για την πρόσληψη των 14 Τομεαρχών γεωπόνων που θα απασχοληθούν κατά τη φετινή δακοκτονία, υπό την καθοδήγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, µε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάρκεια απασχόλησης 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κι έπονται οι γεωπόνοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους πρώτους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, μέχρι 27 Μαΐου, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου/∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, Καραντώνη 2, Τ.Κ. 811 00-Μυτιλήνη – ΛΕΣΒΟΣ, υπόψη κου Λαγουτάρη ή κας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας 22510-48104).

Κύρια προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονοµίας ή Γεωργικών Βιοµηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ή Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωπόνου.

Προσόντα α’ επικουρίας

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, Πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολόγων Γεωπόνων µε κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής TEI ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Προσόντα β’ επικουρίας

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, Πτυχίο ή δίπλωµα Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων ή Τεχνολογίας Ολοκληρωµένης Γεωργίας ή Τεχνολόγων Γεωπόνων µε κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου: α) Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας β) Αγροτικής Οικονοµίας TEI ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ενώ μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.