14 θέσεις στη Μόρια

Μέχρι την Τετάρτη έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού, με συνοπτικές διαδικασίες, στο πλαίσιο του προσφυγικού, από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. για το μεταναστευτικό. Πρόκειται για 4 προσκλήσεις που δημοσίευσαν στο καθημερινό τους φύλλο τα «Νέα της Λέσβου» την Παρασκευή και αφορούν 145 θέσεις εργασίας πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 14 για το Κέντρο Μεταναστών της Μόριας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια 1 έτος και δυνατότητα παράτασης για άλλο 1 έτος.  

Οι θέσεις για τη Μόρια είναι οι ακόλουθες:

 • 1 θέση Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει από ιατρούς άνευ ειδικότητας)
 • 1 θέση Ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής
 • 5 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής)
 • 1 θέση ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 • 1 θέση ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • 1 θέση ΠΕ Ψυχολογίας
 • 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 1 θέση Διερμηνέα διαπολιτισμικού μεσολαβητή γλώσσας Αραβικών
 • 1 θέση Διερμηνέα /διαπολιτισμικού μεσολαβητή γλώσσας Φαρσί
 • 1 θέση Διερμηνέα/διαπολιτισμικού μεσολαβητή γλώσσας Παστούν.

Όπως έγραψαν πρώτα τα «Νέα της Λέσβου» στο φύλλο τους την Παρασκευή, οι προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας που είναι εταιρεία του Υπουργείου Υγείας και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους μαζί με δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας – θέσης που αιτούνται, σε κλειστό φάκελο, στο χρονικό διάστημα μέχρι την Τετάρτη, ταχυδρομικά, με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή να την αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Υπόψη: Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ…. (σ.σ. εδώ αναφέρουν τον αριθμό της πρόσκλησης) 

Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο)

Ειδικότητα: …………………………………………

Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο: Μόριας 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και μεθαύριο Τετάρτη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο και για ένα Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μίας αίτησης ή δήλωσης πλέον του ενός Προ-αναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης, ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης και προκειμένου για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν στο κριτήριο της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα εν λόγω κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στην ιστοσελίδα της.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση, με ευθύνη του υποψηφίου, είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα),
 2. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου κράτους- μέλους της Ε.Ε.,
 3. πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη και μήνες, όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του αιτούντος,
 4. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι «όλα τα ατομικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που τηρεί και τα οποία θα προσκομιστούν εφόσον του ζητηθεί και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, τα οποία δηλώνει στο βιογραφικό του σημείωμα ότι κατέχει και δεν έχει προσκομίσει»,
 5. φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, το οποίο εφόσον έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται να προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία,
 6. πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης,
 7. πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ,
 8. άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 9. για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής.

Υπογραμμίζεται ότι η μη υποβολή παραστατικών για την τεκμηρίωση των αναφερόμενων ανωτέρω 1 – 9 απαραίτητων δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα – δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων σπουδών
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης άλλης ξένης γλώσσας πλην αγγλικής με μέγιστο αριθμό τις δύο επιπλέον ξένες γλώσσες
 3. Φωτοαντίγραφο δεύτερου τίτλου σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με την αιτούμενη
 4. Επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία στην ειδικότητα (μοριοδοτούνται έως 84 μήνες)
 5. Επαρκώς τεκμηριωμένη εξειδικευμένη εμπειρία αποκλειστικά σε πληθυσμό προσφύγων – μεταναστών (μοριοδοτούνται έως 84 μήνες).

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (www.aemy.gr/el/), όπου δημοσιεύονται και οι πέντε προσκλήσεις, η καθεμία ξεχωριστά στην επάνω πλευρά της κεντρικής σελίδας.