17 + 6 θέσεις στον Δήμο

Προσκλήσεις για την κάλυψη 21 θέσεων εργασίας δημοσίευσε ο Δήμος Μυτιλήνης και συγκεκριμένα 17 θέσεις για την Πολιτική Προστασία, 3 ναυαγοσώστες και 3 υδρονομείς.

Μέχρι την Πέμπτη έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο Μυτιλήνης  για την κάλυψη 17 θέσεων στην Πολιτική Προστασία του Δήμου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προσλάβει απευθείας τους συγκεκριμένους συμβασιούχους, δηλαδή να πάρει τα άτομα της επιλογής της Δημοτικής Αρχής και η πρόσκληση που δίνεται στη δημοσιότητα είναι για να μην υπάρξει δυσαρέσκεια μεταξύ δημοτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν αίτηση.

 

Οι θέσεις

Οι θέσεις που ζητούνται και θα καλυφθούν έχουν ως ακολούθως: 

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, με Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής και Άδεια άσκησης επαγγέλματος

2 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης διαμορφωτή γαιών (grader) ή εκσκαφέα (τσάπας) ή σύνθετου σκαπτικού και φορτωτικού μηχανήματος (τύπου jcb) 

2 ΔΕ Οδηγοί με ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

12 ΥΕ Εργάτες, χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12μηνο σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους 

– Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.

– Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος ή χειριστή μηχανήματος έργου ή οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας με ΠΕΙ, όπου απαιτείται.

 

Υδρονομείς και ναυαγοσώστες  

Μέχρι και μεθαύριο Τετάρτη έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για 3 θέσεις υδρονομέων και 3 θέσεις ναυαγοσωστών που θα καλυφθούν για την καλοκαιρινή περίοδο. 

Για τις θέσεις των υδρονομέων δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα, αρκεί οι υποψήφιοι να γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημόσιου υπαλλήλου. Οι υδρονομείς θα αναλάβουν την σωστή διαχείριση των αρδευτικών δικτύων και την διαφύλαξη των αρδευτικών έργων με συμβάσεις διάρκειας έως 5 μηνών στις περιοχές της Θερμής, του Ευεργέτουλα και του Πλωμαρίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Πρόσληψης.

Οι ναυαγοσώστες θα απασχοληθούν με συμβάσεις για 4 μήνες στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου, την πλαζ “Τσαμάκια” και σε άλλες πολυσύχναστες παραλίες που έχουν κερδίσει “Γαλάζιες σημαίες”.

Εκτός από τα γενικά προσόντα διορισμού που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, απαιτούνται:

-Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

– Άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή η οποία να είναι σε ισχύ.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα θα γίνεται δεκτός ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αρκεί οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι της άδειας ναυαγοσώστη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα λόγω καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής αντίληψης ή απαγόρευσης κ.λ.π.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

– Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

– Άδεια Ναυαγοσώστη

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν τον προηγούμενο χρόνο είχαν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Στο Δημαρχείο

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο site του Δήμου Μυτιλήνης και ειδικότερα στο www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση /προκηρύξεις/ Ανακοίνωση, αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση στο e-mail [email protected]. Αρχικά, θα πρέπει να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους. 

Κατ’ εξαίρεση, εκτυπώνοντας τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που διατίθενται στην ίδια διεύθυνση, μπορούν να τα στείλουν ταχυδρομικώς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13 – 17, Μυτιλήνη, 81132, καλό θα είναι όμως να επικοινωνήσουν προηγουμένως με το Δήμο για να πάρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο τηλ. 22513 50596, κ. Ευμορφία Τυρή.