290 προσλήψεις στη Λέσβο!

-Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα

Αντίστροφα μετρά από σήμερα ο χρόνος για την κάλυψη 290 θέσεων (κι όχι 300 όπως προέβλεπε η αρχική κατανομή) στο νησί μας μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που προβλέπει την πρόσληψη 8.933 υπαλλήλων. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, 18 του μηνός και αφορά θέσεις σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται, αν δεν παρουσιαστούν εμπόδια και καθυστερήσεις, αμέσως μετά το Πάσχα, δηλαδή, στην αρχή της τουριστικής σεζόν, που οι ανάγκες του Δήμου πολλαπλασιάζονται και δη στις παραθεριστικές περιοχές.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και άνω. Ωστόσο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η σχετική υπουργική απόφαση, το επίκεντρο εστιάζεται στους μακροχρόνια – άνω των 12 μηνών – ανέργους και μάλιστα στους άνω των 45 και 55 ετών, οι οποίοι θα έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση για τις προσλήψεις. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν με 8μηνη σύμβαση.

Η μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής και κατάταξης: α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: Ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: Ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια, δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: Α) Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ 30 μόρια Β) Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ Α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ 25 μόρια Β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ 20 μόρια Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ Α) Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ 10 μόρια Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ 0 μόρια Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ.
ε) Ηλικία 18 έως 29 ετών 15 μόρια, 30 έως 44 ετών 25 μόρια, 45 έως 54 ετών 35 μόρια, 55 ετών και άνω 45 μόρια.
στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια
ι) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 20 μόρια.
ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: 20 μόρια.
Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και ζ), απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.
Όταν μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου. Όταν και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες, ο καθένας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.
Εάν οι άνεργοι της κατηγορίας (πτυχιούχοι ΠΕ ή TE) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ, η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί την σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.
Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων στο διπλανό πίνακα:

ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 120
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 5
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 1
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 290