35 θέσεις φυλάκων για το Μουσείο της Ακρόπολης

392

Την κάλυψη 35 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για το Μουσείο της Ακρόπολης.

Πρόκειται για Προσωπικό Ασφαλείας, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από το Σάββατο και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Μουσείο της Ακρόπολης ή στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπως επίσης και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, το προσωπικό των οποίων θα τους κατευθύνει και ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν για την εργασιακή ειδικότητα.