4 θέσεις με μπλοκάκι στον ΟΚΑΝΑ

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με ειδικότητες Νοσηλευτών, Ψυχολόγων/Κοινωνιολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους/Κοινωνιολόγους, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος και ως ακολούθως:

Αττική

Ψυχολόγοι/Κοινωνιολόγοι ΠΕ: 1 θέση Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ: 2 θέσεις Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ: 1 θέση.

 

Αιτήσεις

 

Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ

Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα

Για την Προκήρυξη: 1993/08.05.2018

Πόλη: Αθήνα

Θέση:……………………

κατά το χρονικό διάστημα έως και 30/05/2018 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 10/05/2018 ή που θα υποβληθούν μετά τις 30/05/2018, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Τα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr.