46 θέσεις για το ΕΚΑΒ

46 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων θα καλύψει κεντρικά στην Αθήνα το ΕΚΑΒ με την 2Κ/2020  Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε (ΦΕΚ 9/18.3.2020/τευχος ΑΣΕΠ), εκ των οποίων οι 15 θέσεις για υποψηφίους με εμπειρία, οι άλλες 15 για υποψηφίους χωρίς εμπειρία και 16 θέσεις από τις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, ΑΜΕΑ κ.ά..

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ και η προθεσμία ξεκινά από σήμερα Δευτέρα και λήγει στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αν και αυτήν την περίοδο αποφεύγονται τέτοιες μετακινήσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1999, είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και να ενημερώνονται από την προκήρυξη για τα δικαιολογητικά.