53 θέσεις για τη Λέσβο + άλλες 167 για τα νησιά του προσφυγικού

53 θέσεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, διοικητικών υπαλλήλων και άλλων ειδικοτήτων κατανέμονται στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο Κέντρο Υγείας της Επάνω Σκάλας (πρώην ΠΕΔΥ) από τις συνολικά  1.575 θέσεις, που θα καλύψει πανελλαδικά για το μεταναστευτικό το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – philos». Επίσης άλλες 167 θέσεις κατανέμονται μέσα από τη συγκεκριμένη προκήρυξη συνολικά στα Κέντρα Υποδοχής Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κω, μέχρι την Παρασκευή, όμως αριθμός ανά περιοχή δεν είχε εξειδικευτεί. Αυτό δείχνει πως υπάρχουν ενδεχομένως χρονικά  περιθώρια ώστε ο Κυβερνητικός Βουλευτής, Γιώργος Πάλλης, να διεκδικήσει περισσότερες θέσεις για το Κέντρο Μεταναστών της Μόριας που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χρειάζεται υποστήριξη.

Οι θέσεις που προβλέπονται στα Κέντρα Υποδοχής Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κω συνολικά έχουν ως ακολούθως:

 • 1 θέση Γενικού Συντονιστή
 • 1 θέση Υγειονομικών Υπηρεσιών
 • 5 θέσεις Συντονιστών Πεδίου
 • 17 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
 • 6 θέσεις Παιδιατρικής
 • 5 θέσεις Ψυχιατρικής
 • 28 θέσεις νοσηλευτών
 • 12 θέσεις Μαιών
 • 28 θέσεις Ψυχολόγων
 • 16 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών
 • 35 θέσεις διερμηνέων
 • 8 θέσεις διασωστών
 • 5 θέσεις Επισκεπτών Υγείας

 

Θέσεις για Βοστάνειο – ΠΕΔΥ

Από την προκήρυξη 20 θέσεις προβλέπονται για το νοσοκομείο και 16 για το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης και συγκεκριμένα:

Βοστάνειο

 • 4 θέσεις νοσηλευτών
 • 2  θέσεις Μαιών
 • 2 θέσεις ψυχολόγων
 • 3 θέσεις διερμηνέων
 • 2 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών
 • 1 θέση Παιδιάτρου ή Νεογνολογίας
 • 1 θέση Παθολόγου
 • 1 θέση Ψυχιάτρου
 • 1 θέση Γυναικολόγου
 • 1 θέση χειρουργού
 • 1 θέση ΩΡΛ
 • 1 θέση Νεφρολόγου

ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

 • 3 θέσεις νοσηλευτών
 • 1 θέση Μαιών
 • 2 θέσεις ψυχολόγων
 • 3 θέσεις διερμηνέων
 • 2 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών
 • 1 θέση Παιδιάτρου ή Νεογνολογίας
 • 1 θέση Παθολόγου
 • 1 θέση Ψυχιάτρου
 • 2 θέσεις Γενικής Ιατρικής.

Επίσης προβλέπεται για το ΚΕΕΛΠΝΟ 1 θέση Επόπτη Υγείας στη Λέσβο και 16 θέσεις Διασωστών για το ΕΚΑΒ Λέσβου.    

Για τη νέα προκήρυξη με τον σημαντικό αριθμό θέσεων έγραψαν στο φύλλο τους την Παρασκευή πρώτα τα «Νέα της Λέσβου», σημειώνοντας ότι το προσωπικό που θα προσληφθεί θα ασχοληθεί με 18μηνες συμβάσεις και δυνατότητα παράτασης κατά 6 μήνες, ενώ ειδικά για τις ιατρικές ειδικότητες προβλέπονται μισθολογικά κίνητρα ώστε οι γιατροί να δεχθούν να υπηρετήσουν στην ακριτική  περιοχή μας.

Η προκήρυξη με όλες τις αναλυτικές λεπτομέρειες και υποδείγματα των αιτήσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) και ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 15:00.

Τα νέα στελέχη θα συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/μετανάστες που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης  Μόριας, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες στο Βοστάνειο και στο Κέντρο Υγείας – ΠΕΔΥ Μυτιλήνης.

 

Αιτήσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, ενός μόνο κλάδου και ειδικότητας και το πολύ μέχρι δυο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις θέσεις. Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Τα υποδείγματα των αιτήσεων μπορούν να τα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (www.keelpno.gr), καθώς συμπεριλαμβάνονται μέσα στην προκήρυξη, από την οποία θα ενημερωθούν και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά ειδικότητα εργαζομένων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α’, Β΄ και Γ΄ είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προκειμένου να δηλώσετε τη θέση ΠΕ Στατιστικής του Υποέργου 1 πρέπει να σημειώσετε: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ Η.1.1., ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κ.Υ), ΥΠΟΕΡΓΟ 1.(ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού (ν. 3528/2007 άρθρο 8), (για τη μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ. του/της υποψηφίου/ιας), καθώς και συμπλήρωση αυτής όπου απαιτείται.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα.
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
 • Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης.

Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

 • Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από κράτη-μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (Νοσηλευτή-τριας, Ιατρού, Μαιών-ευτών, Οδοντιάτρου και Φαρμακοποιού), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα α) στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α/86 (νοσοκόμοι), 84/1986, ΦΕΚ 31/Α/86 (ιατροί), 97/1986, ΦΕΚ 35/Α/86 (μαίες/-ευτές), 98/1986, ΦΕΚ 35/Α/86 (οδοντίατροι), 213/2003, ΦΕΚ 172/Α/2003 & Υ.Α. Α4/5226/1987 ΦΕΚ 613/Β/87(φαρμακοποιοί), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
 1. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την πρόσκληση, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα οι ξενόγλωσσοι Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων σπουδών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.
 2. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις ή άλλες επαγγελματικές άδειες
 • Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς) και Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς όπου προβλέπεται).
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή Βεβαίωσης εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (Ν. 3919/2011, όπως ισχύει) (όπου απαιτείται).

Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι γιατροί για τους οποίους υπάρχει ειδική κατηγορία για τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν, μπορούν να ενημερώνονται από την προκήρυξη.