62 θέσεις στο Κτηματολόγιο

992

Προκήρυξη για την κάλυψη 62 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της.

Ως γνωστόν το κράτος προχωρά στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στη χώρα έως το 2020. Το έργο που καλείται να υλοποιήσει η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.  (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) την επόμενη τετραετία, αφορά στην κτηματογράφηση του 60%, στην κατάρτιση δασικών χαρτών για το 45% της χώρας και στην ηλεκτρονική ανάρτησή τους στο σύνολο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση και υποστήριξη του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στη Χώρα», η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., προκηρύσσει τη σύναψη 62 συμβάσεων μίσθωσης έργου με προτάσεις από φυσικά πρόσωπα, διάρκειας 3 ετών η καθεμία.

 

Οι θέσεις

 

Ειδικότερα ο αριθμός των συμβάσεων ανά ειδικότητα έχει ως ακολούθως:

 • 22 συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ)
 • 5 συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
 • 11συμβάσεις, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού (ΤΕ)
 • 8 συμβάσεις, ειδικότητας Δασολόγου (ΠΕ)
 • 3 συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ)
 • 2 συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
 • 1 σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής – Διαχειριστή Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
 • 2 συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής- Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
 • 2 συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ)
 • 1 σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής – Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
 • 3 συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου (ΠΕ)
 • 2 συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου – Λογιστή (ΠΕ)

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται σε 3 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Γενικά Προσόντα Επιλογής

 

Τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από την «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες για την υλοποίηση του έργου της έχουν ως ακολούθως:

 1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ,) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.
 2. Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
 3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2018@ktimatologio.gr. Στο πεδίο, θέμα (subject) του ηλεκτρονικού τους μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Υποβολή αίτησης της προκήρυξης A2018 της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ___________».

Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί  εντός προθεσμίας σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportkta2018@ktimatologio.gr

Δεν προβλέπεται παράβολο ούτε κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά ούτε και της ένστασης.

Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών – Διαβουλεύσεις – Συμβάσεις», καθώς επίσης και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.