76 άτομα στη Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 76 άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ).

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε 16 Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) σε περιοχές της Αθήνας και σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Αγρίνιο και Χανιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Οι αρμοδιότητες των Κέντρων Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

 

Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, ΤΚ 18233, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού/Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ. επικοινωνίας: 2132125 651,661, 713).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αριθ. πρωτ. 119219/8-11-2018 (ΑΔΑ 6ΖΞ8465ΧΙ8-ΜΓΨ), Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την αναζητήσουν στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.