9 στελέχη Πληροφορικής για την ΗΔΙΚΑ

Μέχρι αύριο Τρίτη έχουν δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΗΔΙΚΑ για την υπ. Αριθμ.1/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 9 στελεχών Πληροφορικής.

Τα στελέχη που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στο Υποέργο 4 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5007816) «Μηχανογραφικές Εφαρμογές Λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτησης ασφαλισμένων» της Πράξης «Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, η οποία είναι αναρτημένη μαζί με τα έντυπα των αιτήσεων για εκτύπωση και υποβολή στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) και στο Σύνδεσμο «θέσεις εργασίας». Το πακέτο των δικαιολογητικών υποβάλλεται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου – Ισόγειο, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Παπαναγιώτου, (e-mail: papanagiotou@idika.gr, τηλ. 213 2168118). Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο στις 15:00 και το εμπρόθεσμο της αποστολής θα επιβεβαιώνεται από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου Μυτιλήνης.

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Συμμετοχή στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/2018 MIS 5007816 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις (……) στελεχών Πληροφορικής, του Υποέργου 4 «Μηχανογραφικές Εφαρμογές Λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτησης ασφαλισμένων» της πράξης: «Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων», με κωδικό ΟΠΣ 5007816 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».