Από 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

737

Με την κάλυψη των μόνιμων θέσεων στο Δήμο Λέσβου και στη ΔΕΥΑΛ που μονοπωλούν αυτές τις μέρες το ενδιαφέρον στο νησί μας θα ασχοληθούμε, όπως είναι επόμενο, σήμερα από τη σελίδα μας «Ευκαιρίες Εργασίας».

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, κάτι που αναδείχθηκε πρωτοσέλιδα από τα Νέα της Λέσβου την περασμένη εβδομάδα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στο ΑΣΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, τις προϋποθέσεις, την μοριοδότηση και φυσικά τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, ανά κατηγορία. Πρώτοι θα κληθούν να καταθέσουν αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι για τις θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να κλείσει η προκήρυξη με τον μεγάλο αριθμό θέσεων που αφορά στους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται, οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι θα προσληφθούν προς το τέλος της άνοιξης, όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ανάρτησης των προσωρινών και των οριστικών αποτελεσμάτων, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει κενό στην παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών από το τέλος Μαρτίου που λήγουν οι συμβάσεις των λεγόμενων παρατασιούχων.

Όπως είναι γνωστό, οι θέσεις που θα καλυφθούν στη Λέσβο από μόνιμο προσωπικό είναι συνολικά 56 και συγκεκριμένα 36 στον Δήμο και 20 στην ΔΕΥΑΛ. Οι θέσεις στον Δήμο έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– 5 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς ταχογράφο)

– 2 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων (με ταχογράφο)

– 1 θέση χειριστών μηχανημάτων

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-25 θέσεις Εργατών Καθαριότητας

Εκτός από τις παραπάνω θέσεις, αναμένεται να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα με ξεχωριστή προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ 559 μόνιμες θέσεις πανελλαδικά, εκ των οποίων όπως ήδη έχουν γράψει τα «Νέα της Λέσβου», σύμφωνα με την κατανομή προκύπτουν 3 θέσεις για το Δήμο Λέσβου, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-1 θέση οδηγού απορριμματοφόρου (κατηγορία τριτέκνων)

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-1 θέση Εργατών Καθαριότητας (έμμεση ΑΜΕΑ)

-1 θέση Εργατών Καθαριότητας (κατηγορία τριτέκνων).

Οι 20 νέοι, μόνιμοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

-1 θέση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

-1 θέση Μηχανολόγων Μηχανικών

-1 θέση Οικονομολόγων

-1 θέση Πολιτικών Μηχανικών

-1 θέση Χημικών Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

-1 θέση Μηχανολόγων Μηχανικών

-1 θέση Οικονομικών

-1 θέση Πολιτικών Μηχανικών

1 θέση Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-2 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών

-1 θέση Καταμετρητών

2 θέσεις Οδηγών Αυτοκινήτων

-2 θέσεις Τεχνιτών Υδραυλικών

-1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-3 θέσεις Εργατών.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α’ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), δηλαδή στη διαχείριση των αποβλήτων, σε εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων, διάθεσης απορριμμάτων στους κατάλληλους χώρους από τα απορριμματοφόρα οχήματα, περισυλλογή, μεταφορά και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων, συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, καθαρισμό/πλύση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων, απορριμματοδοχείων, δημοτικών κτιρίων, απόσυρση εμποδίων από πεζοδρόμια και δρόμους, συντήρηση, έλεγχο και επισκευή εγκαταστάσεων, τροχοφόρων οχημάτων και εξοπλισμού, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τήρηση αρχείου και διοικητική υποστήριξη, λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων, ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση ποιότητας ύδατος και επεξεργασμένων λυμάτων και των αποδεκτών αυτών, εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην περιβαλλοντική προστασία.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

 

Προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη στις 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη στις 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή στις 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Εκτυπωμένη Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου όπου έχουν καταγράψει τις προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Μαζί προσκομίζουν και Παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας – Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr), είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λέσβου, στη ΔΕΥΑΛ ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.