Δύο θέσεις υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ Μυτιλήνης

1554

Δύο θέσεις υπαλλήλων γραφείου κατανέμονται στη Μυτιλήνη από την προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη συνολικού αριθμού 30 ατόμων ώστε να καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες της. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Αντίστοιχες θέσεις προκηρύσσονται και στη Χίο και στη Σάμο για την περιφέρειά μας, καθώς και σε άλλα νησιά, όπως και στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Οι θέσεις της Μυτιλήνης είναι οι εξής ανά εκπαιδευτική κατηγορία και ειδικότητα:

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Υπαλλήλων Γραφείου, Διοικητικού Οικονομικού (κωδικός θέσης 515).

-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπαλλήλων Γραφείου, Διοικητικών Γραμματέων (κωδικός θέσης 516).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών, ενώ τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στη μονάδα της Μυτιλήνης σε αντικείμενα που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. Αριθ.3/2018 και στα σχετικά Παραρτήματα που έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της ΔΕΗ Μυτιλήνης, ενώ υπάρχει υποχρέωση ανάρτησής τους και στο Δημαρχείο της Μυτιλήνης.  Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ’ αριθ.3/2018, τα σχετικά  με την Ανακοίνωση Παραρτήματα, καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση,     Θέσεις Εργασίας, Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΔΕΗ Μυτιλήνης, οδός Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 – Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδια: κα Βερυβάκη  Ελευθερία,  τηλ.   22510 – 34250 εσωτερικό 105).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από προχθές Σάββατο και η καταληκτική ημερομηνία είναι η ερχόμενη Δευτέρα 23 Απριλίου.