“Έρχεται” το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Στις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται η δημοσίευση από τον ΟΑΕΔ της πρόσκλησης του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Οι θέσεις του προγράμματος θα είναι 35.000 και ο νέος, αναμορφωμένος κύκλος αφορά σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, ενώ θα συνδυαστεί και με την δράση απασχόλησης σε 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Η πρόσκληση θα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ειδικότερα σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί σε ποιες από τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος, ώστε να υπάρχει και ενισχυμένη μοριοδότηση.

Το πρόγραμμα – σε επόμενο στάδιο – θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας, ανάλογα δηλαδή με τον τόπο που ζουν οι ωφελούμενοι. Μετά από την ανάρτηση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους, θα ακολουθήσει η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων και, τέλος, η ανάρτηση των οριστικών πινάκων των ωφελουμένων.

 

Οι ειδικότητες

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα αντιστοιχούν σε πάνω από 70 ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Το προηγούμενο διάστημα δηλώθηκαν από Δήμους και Περιφέρειες οι απαιτούμενες ειδικότητες που αντιστοιχίζονται με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση των δηλωθέντων αντίστοιχων έργων. Μετά τα αιτήματα των ΟΤΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ προχώρησαν στην κατάρτιση του προγράμματος, προκειμένου να εντάξουν στον β’ κύκλο μόνο εκείνους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των έργων.

Οι βασικές ειδικότητες αφορούν: Διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών, κηπουρών, γενικών καθηκόντων. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις των Φορέων.

Όπως και στο πρόγραμμα του α’ κύκλου, οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα. Δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων οι 30.333 ωφελούμενοι του Α’ Κύκλου κοινωφελούς εργασίας, οι συμβάσεις των οποίων έλαβαν και τετράμηνη παράταση.

 

Η μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 • Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια
 • Ηλικία 18 έως 29 ετών: 15 μόρια
 • 30 έως 44 ετών: 25 μόρια
 • 45 έως 54 ετών: 35 μόρια
 • 55 ετών και άνω: 45 μόρια
 • Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
 • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
 • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια
 • Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια
 • Εντοπιότητα: 20 μόρια
 • Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
  Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – 30 μόρια
  Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – 25 μόρια
  Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – 20 μόρια
  Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ – 10 μόρια
  Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – 0 μόρια.

 

Τα κριτήρια

Η επιλογή των υπαλλήλων αναμένεται να γίνει στη βάση εννέα συγκεκριμένων κριτηρίων που ακολουθήθηκαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις. Ειδικότερα:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 • Ηλικία.
 • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 • Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Απολαβές

Η ημερήσια αμοιβή των ωφελουμένων θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ καθαρά. Περιλαμβάνει απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η οποία θα παρέχεται με την μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα. Τα έργα αυτά, όπως και όλα τα αντίστοιχα προηγούμενα, δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των Δήμων (αναβάθμιση υπηρεσιών, εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους κατοίκων κλπ.).

Για τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει και δράσεις κατάρτισης. Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους και στοχεύουν:

 • στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,
 • στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,
 • στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,
 • στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ..