Έξι καθαρίστριες/ες για το Θεομήτωρ

Στην πρόσληψη 6 υπαλλήλων προσωπικού καθαριότητας προχωρά το ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Θεομήτωρ» και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου με τη λήξη του ωραρίου απασχόλησης της γραμματείας στις 14:30. Όπως έγραψαν τα «Νέα της Λέσβου» στο καθημερινό τους φύλλο την Παρασκευή, πρόκειται για προσωπικό που θα απασχοληθεί για 18 μήνες και οι προσλήψεις θα γίνουν άμεσα χωρίς να απαιτείται τίτλος σπουδών παρά μόνο εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση υπαλλήλου καθαριότητας, όπως θα αποδεικνύεται από τα ένσημα των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η σειρά κατάταξης θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
  • Αριθμός παιδιών πολύτεκνης οικογένειας
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων (έως 2 τέκνα)
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)
  • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
  • Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.
  • Επίσης, βάσει της προκήρυξης τίθεται το κριτήριο της εντοπιότητας.

 

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση που θα υποβάλλουν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αγιάσο, Τ.Κ. 81101, υπ’ όψιν της Γραμματείας και της αρμόδιας υπαλλήλου, Δέσποινας Δαλέκου (τηλ. επικοινωνίας: 22520 – 22344).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού προσώπου). Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του και αν συμπίπτει και αυτή, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Τα αποτελέσματα

Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, θα αναρτηθούν από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επιπλέον, θα αποσταλούν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ.

Το Κέντρο οφείλει να αποστείλει άμεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε 1 μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Το Ίδρυμα μπορεί να προσλάβει το προσωπικό μετά από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων και σε περίπτωση τυχόν αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται άμεσα από το φορέα, ενώ απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.