Φύλακες προσλαμβάνει η Αρχαιολογία

Ανοίγει από αυτήν την εβδομάδα η διαδικασία πρόσληψης 2 υπαλλήλων, από την Αρχαιολογία Λέσβου για την φύλαξη του Κάστρου Μυτιλήνης και του Αρχαιολογικού Χώρου στη Θερμή με συμβάσεις για ημερήσιους φύλακες Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Αρχαιολογίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη και να ζητούν πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο κ. Ευφροσύνη Παχού ή τηλεφωνικά στο 22510 – 22087.

Προσόντα

Τα κύρια προσόντα που απαιτούνται είναι:
– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, τα επικουρικά προσόντα που τίθενται από την προκήρυξη είναι:
– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα.
– Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
– Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Και εργάτες για τη Λήμνο

Ταυτόχρονα η Αρχαιολογία Λέσβου προκήρυξε την πρόσληψη 4 εργατών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Πεδινού Λήμνου». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Απριλίου, ενώ οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι προσληφθέντες θα είναι 8μηνης διάρκειας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις και να τις υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αρχαιολογίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 22087).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (10/4/2019 και ώρα 15:00).
Στην προκήρυξη επισημαίνεται επίσης ότι η διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.
Στα ειδικά προσόντα πρόσληψης για τους εξειδικευμένους εργάτες, εκτός από τον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ζητείται αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με επιστημονικό προσωπικό και με τεχνίτες, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.