Λογιστής και συντηρητής για την Αρχαιολογία

Μέχρι και την Τετάρτη έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για δυο θέσεις, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Πρόκειται για μια θέση ΤΕ Λογιστή (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας) και μία θέση ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου). Στην προκήρυξη αναφέρεται η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έως το τέλος του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087), από σήμερα έως και την ερχόμενη Τετάρτη, 26 του μηνός. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.
  2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 67ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
  4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα ειδικά προσόντα που ζητούνται για την θέση του Λογιστή είναι:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού)
  2. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  3. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Σε ό,τι αφορά την θέση του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης προβλέπονται τα εξής προσόντα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ
  2. Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
  3. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη), συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.