Μία θέση καθαριότητας στην Εφορία Μυτιλήνης

535

Μια θέση υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπαλλήλου καθαριότητας κατανέμεται για την Εφορία Μυτιλήνης στη Λέσβο, από την προκήρυξη για την πρόσληψη 100 ατόμων κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, που εδρεύει στην Αθήνα.

Ο κωδικός  θέσης για τη Λέσβο είναι ο 121 και δεν απαιτείται η προσκόμιση τίτλου σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, απαιτείται όμως επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αυτόν τον τομέα.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που για την περίπτωση της Λέσβου είναι διάρκειας 18 μηνών, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τη θέση που προκηρύχθηκε για το νησί μας είναι υποχρεωτικό το κριτήριο της εντοπιότητας, ενώ τα κριτήρια που βαθμολογούνται για την αξιολόγηση του προσωπικού είναι:

  1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
  2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
  3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
  4. Αριθμός ανήλικων τέκνων (έως 2 τέκνα)
  5. Μονογονεϊκές οικογένειες
  6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)

6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα

  1. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
  2. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.10562- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Β’ της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. (Γραφείο 704, τηλ. επικοινωνίας: 210-3375096, 210-3375543, 210-3375124).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής ξεκίνησε από το Σάββατο και θα διαρκέσει μέχρι και την προσεχή Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες ή να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν.