Μόνιμες θέσεις στη Βουλή

Στο στάδιο της δημοσίευσης βρίσκεται από το ΑΣΕΠ η πρώτη προκήρυξη για επιστημονικό προσωπικό στη Βουλή των Ελλήνων.

Πρόκειται συνολικά για 17 μόνιμες θέσεις, εκ των οποίων η προκήρυξη που περιμένουμε τώρα θα αφορά τις πρώτες 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) µε εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό.

Από τις 4 θέσεις, οι 2 αφορούν επιστημονικό προσωπικό στη Νοµική Υπηρεσία και οι άλλες 2 στην Πληροφορική, µε εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Προσόντα

Στα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις Νομικής απαιτούνται ως βασικός τίτλος σπουδών πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Νοµικής ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις Πληροφορικής τα πτυχία, όπως Πληροφορικής, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Επιστήµης Υπολογιστών, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.λπ.

Στα απαραίτητα προσόντα επίσης περιλαμβάνονται:

 • Διδακτορικό δίπλωµα στο Δημόσιο Διοικητικό Δίκαιο ή στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Διδακτορικό δίπλωνα στην Πληροφορική.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.
 • Διετής εμπειρία σε έργα ανάλυσης, διαμόρφωσης προδιαγραφών, σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων πληροφοριακών συστημάτων, σε ανάπτυξη εφαρμογών µε αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορμών και εργαλείων προγραμματισμού μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.
 • Τριετής εμπειρία σε έργα ανάλυσης, διαμόρφωσης προδιαγραφών, σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων πληροφοριακών συστημάτων, σε ανάπτυξη εφαρμογών µε αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορμών και εργαλείων προγραμματισμού μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε έργα ανάλυσης, διαμόρφωσης προδιαγραφών, σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων πληροφοριακών συστημάτων, σε ανάπτυξη εφαρμογών µε αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορμών και εργαλείων προγραμματισμού μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

Οι προκηρύξεις για τις άλλες 13 θέσεις δεν θα είναι άμεσες, καθώς θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Πρόκειται για:

 • 2 ΠΕ Οικονοµολόγων
 • 2 ΠΕ ∆ιεθνών-∆ηµόσιων Σχέσεων
 • 2 ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων
 • 2 ΠΕ Πληροφορικής
 • 2 ΤΕ Οικονοµικού
 • 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων
 • 2 ΤΕ Στενογράφων.