Πρόσληψη εργατών στην Αρχαιολογία

468

Στην κάλυψη 5 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών προχωρά η Αρχαιολογία Λέσβου και οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και αύριο Τρίτη στις 15:00.

Πρόκειται για θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αρχαιολογία ζητά Ειδικευμένους Εργάτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες, πράγμα που σημαίνει πως η προτεραιότητα ανήκει σε συμβασιούχους που έχουν ήδη απασχοληθεί σε τέτοια έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087), μέχρι και αύριο.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.