Σπεύσατε για τις 64 θέσεις στη δασοπροστασία

Μέχρι αυτήν την Πέμπτη θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους ενδιαφερόμενοι άνεργοι για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω του οποίου θα καλυφθούν με 8μηνη απασχόληση οι ανάγκες για την αντιπυρική προστασία των δασών. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέδειξαν με το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τους την περασμένη Τρίτη τα «Νέα της Λέσβου», για την κάλυψη 193 θέσεων στο Βόρειο Αιγαίο (5.066 πανελλαδικά), εκ των οποίων οι 64 κατανέμονται στη Λέσβο και τη Λήμνο.

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι άνεργοι στην προκήρυξη με ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του ΟΑΕΔ πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ηλικίας άνω των 18 ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Οι ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες που καλύπτονται, σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ, έχουν ως ακολούθως για τη Λέσβο και τη Λήμνο:

– 50 εργάτες – Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

– 4 Διοικητικού – Λογιστικού – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– 4 Ειδικοί Δασικής Προστασίας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– 1 Φύλακας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– 1 Οδηγός με κατηγορία διπλώματος Δ’ – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– 2 Δασοπόνοι – Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

– 2 Γεωτεχνικοί Δασολόγοι – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

Αποδοχές

 

Όπως έγραψαν από την περασμένη εβδομάδα τα «Νέα της Λέσβου», το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ µμηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στην προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση περιοχών που έχουν καταστραφεί από φωτιές προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των Δασαρχείων θα εκπονήσουν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των δασών, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

 

Η μοριοδότηση

 

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ-Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

– Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω

– Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

– Ηλικία

– Αριθμός ανήλικων τέκνων

– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

– Ιδιότητα δικαιούχου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 32 εκατ. ευρώ και μετά την ολοκλήρωσή του θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελουμένων από τα Δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σε μελλοντικές προκηρύξεις.