Σπεύσατε για τις 56 θέσεις Πυροσβεστών

Μέχρι και αυτή την Τετάρτη έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για τις 56 θέσεις νέων πυροσβεστών που θα ενισχύσουν τα νησιά μας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και θα πιάσουν δουλειά το αμέσως επόμενο διάστημα.
Όπως έγραψαν πρώτα τα «Νέα της Λέσβου» από το φύλλο τους την περασμένη Τετάρτη, πρόκειται για την προκήρυξη διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε μια μέρα πριν για την πρόσληψη συνολικά 962 εποχικών υπαλλήλων σε όλη τη χώρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη και λήγει μεθαύριο Τετάρτη στις 15:00. Στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης για τους ενδιαφερόμενους της Λέσβου και στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Σώματος για τη Χίο και τη Σάμο παρέχονται όλες οι πληροφορίες για την προκήρυξη, όπως και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Λέσβου.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής, που θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ενώ αν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, προβλέπεται η δημοσίευση συμπληρωματικής πρόσκλησης για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών. Πιο συγκεκριμένα, στη Λέσβο θα προσληφθούν 24 εποχικοί πυροσβέστες:
– Πεζοπόρο Τμήμα Π.Υ. Μυτιλήνης: 8 θέσεις – 4 εργάτες πυρόσβεσης και 4 οδηγοί
– Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης: 4 θέσεις – 2 εργάτες και 2 οδηγοί
– Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλλονής: 4 θέσεις – 2 εργάτες και 2 οδηγοί
– Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάσου: 4 θέσεις – 2 εργάτες και 2 οδηγοί
– Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πλωμαρίου: 4 θέσεις – 2 εργάτες και 2 οδηγοί.
Επίσης, στη Σάμο που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από καταστροφικές πυρκαγιές θα προσληφθούν 20 πυροσβέστες και στη Χίο 12.

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
– Να είναι Έλληνες πολίτες
– Να μην έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους
– Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
– Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας
– Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία
– Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μόνιμων πυροσβεστών.
Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει επίσης:
-Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, κλπ.
– Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους
– Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
– Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου
– Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ..
Όλα τα παραπάνω προσόντα και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης όσο και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Δύο κατηγορίες

Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
-Κατηγορία Α’: Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής επικουρούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, πρόληψη – καταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.
– Κατηγορία Β’: Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α’. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκοντά τους, μόνο, εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.