Συμβασιούχους ζητά ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

(Α) υδρομετρήσεις – δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους),

(Β) εργαστηριακοί προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους),

(Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου (C) θα εκτελείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) και στην Αθήνα (πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών), 2-3 φορές ανά εβδομάδα, σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συντονιστές του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι, για τις ανάγκες του Έργου θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες πεδίου βάσει του προγραμματισμού των συντονιστών υδρομετρήσεων και δειγματοληψιών, ο οποίος θα γίνεται γνωστός μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. Ορισμένους μήνες οι εργασίες πεδίου μπορεί να ξεπερνούν τις 10 μέρες, συνεχόμενα ή όχι, και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα ή/και αργίες.

Προβλέπεται συνολικά η σύναψη 17 συμβάσεων έργου διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023. Η κατανομή των συμβάσεων αυτών ανά βάση εκκίνησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) είναι:

Α 1. Βάση εκκίνησης Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη- πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)

Αριθμός συμβάσεων: 12

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

Α 2.Βάση εκκίνησης Αθήνα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής,

Δημοκρατίας 61, 13510 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής – πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών)

Αριθμός συμβάσεων: 5

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ), 57 400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-798790.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here