Τελευταία μέρα για τους 10 γυμναστές

Τελευταία  μέρα σήμερα Δευτέρα για την υποβολή αιτήσεων από γυμναστές (Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής) για να προσληφθούν στα προγράμματα “Άθληση για όλους”, που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα στη Λέσβο.

Πρόκειται για 10 θέσεις με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  έως 8 μηνών, με ωριαία αποζημίωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους στον Δήμο είναι:

– Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (από το γραφείο του ΝΠΔΔ και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr)

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

– Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

– Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.