Θέση Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο

Στην πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου σε θέματα σύνταξης επιμετρητικών τευχών μελετών και έργων, παραγωγής σχεδίων με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών, καθώς και υποβοήθησης του έργου του Δήμου στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής προχωρά ο Δήμος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:
-Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Γνώση Χειρισμού Η/Υ
– Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Ειδικά απαιτείται επαρκής εμπειρία (τουλάχιστον πενταετή) συναφής με τα αντικείμενα εργασίας με τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την συγκεκριμένη θέση.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης από:
-Βιογραφικό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία
– Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού
– Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος
– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος, Άννα Ταξείδη, τηλ. 22513 – 50575), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των βιογραφικών είναι η 11η Μαρτίου.