Θέση Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο

Θέση  Ειδικού Συμβούλου θα καλύψει άμεσα ο Δήμος για θέματα που σχετίζονται με την προώθηση βιώσιμων συγκοινωνιακών συστημάτων, την βελτίωση των οδικών δικτύων και την ανάπτυξη συγκοινωνιών, όπως αναφέρει η σχετική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και αυτή την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Δημάρχου και την αρμόδια υπάλληλο, Άννα Ταξείδη  (Νέο  Δημαρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17, Μυτιλήνη), κατά τις εργάσιμες ώρες.

Οι υποψήφιοι για την θέση πρέπει να έχουν στην κατοχή τους πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή ισότιμο τίτλο σχολών του εξωτερικού, το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθούν (κατεύθυνσης ή ειδίκευσης Συγκοινωνιολόγου). Επίσης, πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, πτυχίο Μελετητή (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) Τάξης Β’ και άνω και ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας σε μελέτες εκπόνησης συγκοινωνιακών – κυκλοφοριακών μελετών και εμπειρία σε αντίστοιχα αντικείμενα εργασίας σε ΟΤΑ.

Η κάλυψη της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο και η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού, αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και οποιοδήποτε σχετικό δικαιολογητικό.