Θέση Νομικού στο Δήμο

Στην κάλυψη μιας θέσης ΠΕ Νομικού προχωρά ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου για τις ανάγκες του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του προγράμματος. Η απασχόληση θα είναι τετράωρη, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή να μην ασκούν το λειτούργημα και να μην είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αγίας Ειρήνης 10, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη Αμερισώς Βεργή (τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 27501, εσωτ.4).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα γραφεία του Οργανισμού του Δήμου και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).