Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

346

Την κάλυψη 4 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, και συγκεκριμένα:

-3 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

-1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ 54013 – Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπ’ όψιν κ. Λαμπριανού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313306400).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι αυτή την Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη και τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here