Τρεις θέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

Τρεις θέσεις προκήρυξε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για τις ανασκαφές που αναμένονται με την επανεκκίνηση των εργασιών στον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Πρόκειται για ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου αναβάθμισης του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως το τέλος του έργου.

Μία θέση αφορά Δασοπόνο ΤΕ (με ειδίκευση σε έργα ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος) και δύο είναι οι θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις και να τις υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη Κωνσταντίνας Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 47033 μέχρι και αύριο Τρίτη.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Ειδικά προσόντα πρόσληψης

ΤΕ Δασοπόνος

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου.

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης

  • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)
  • Γνώση χειρισμού αεροσυμπιεστή
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.