Τρεις θέσεις γιατρών στο Λιμενικό Σώμα

304

Διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα τριών (3) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών – γυναικών) έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από ιδιώτες ιατρούς, πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:

-Αναισθησιολογίας: θέση 1

-Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας: θέση 1

-Ιατρικής της Εργασίας: θέση 1.

Οι υποψήφιοι με την ιατρική ειδικότητα της Αναισθησιολογίας απαιτείται επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Εντατικολογία. Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει νόμιμα αποδεικνυόμενη συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση σε λειτουργούσες πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 18 τουλάχιστον μηνών. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι ούτε και σε δεύτερο βαθμό, η θέση θα καλυφθεί, κατά σειρά επιτυχίας, από υποψήφιο με την ιατρική ειδικότητα της Αναισθησιολογίας χωρίς τα εν λόγω πρόσθετα προσόντα.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο ιατρική ειδικότητα από τις ανωτέρω.

Σε περίπτωση που η προκηρυχθείσα θέση σε κάποια από τις αναφερόμενες στο παρόν Κεφάλαιο ιατρικές ειδικότητες δεν καλυφθεί, δεν καλύπτεται από υποψηφίους των άλλων ιατρικών ειδικοτήτων.

-Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1979 και μετά).

-Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωσης εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος.

-Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

– Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα, επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν:

-Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Επιτυχόντων συναινούν να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.

-Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

-Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

-Παράβολο 10 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

-Πτυχίο ή δίπλωμα, Ιατρικής Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 22-01-2018, ημέρα Δευτέρα, μέχρι και την 16-02-2018, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here