Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Από 29 Μαΐου οι αιτήσεις για τα νοσοκομεία Λέσβου και Λήμνου

Στις 29 Μαΐου ξεκινά η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τέσσερις μόνιμες θέσεις στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και δυο για το νοσοκομείο της Λήμνου που κατανέμονται στην περιοχή μας από τη νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη, με σειρά προτεραιότητας, 257 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Οι θέσεις που κατανέμονται στη Λέσβο είναι οι εξής:

-1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

-1 θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου.

-1 θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων για το νοσοκομείο Μυτιλήνης.

-1 θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Θερμαστών για το νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Οι θέσεις που κατανέμονται στη Λήμνο είναι:

-2 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής για το νοσοκομείο Λήμνου.

 

Προσόντα

 

Για τη θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διοικητικού οικονομικού απαιτούνται οι τίτλοι σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ενώ για τη θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου απαιτούνται: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας “Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης” του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τον ανωτέρω τίτλο σπουδών, θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν πτυχία Σχολών ΤΕΕ ή ΟΑΕΔ με ειδικότητες Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου και γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά από την προκήρυξη, καθώς θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και από αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών του ΟΑΕΔ. Με άλλα λόγια αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν στην προκήρυξη όχι μόνο οι απόφοιτοι του ΙΕΚ – ΕΚΑΒ ή αντίστοιχων σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αλλά αντίστοιχων των ΤΕΕ και ΟΑΕΔ που θα αξιολογηθούν σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν αιτήσεις και δεν πληρούν όλα τα προσόντα οι απόφοιτοι των σχολών του ΙΕΚ-ΕΚΑΒ.

Για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου και του Θερμαστή απαιτούνται τίτλοι Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς, είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

Αιτήσεις

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη την οποία μπορούν να αναζητούν και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη στις 14:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης  Ιουνίου 2017, ημέρας Παρασκευής.