Πρόσληψη νυχτοφύλακα, εργάτη και Πολιτικού Μηχανικού

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Λέσβου και συγκεκριμένα:

-1 θέση ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης.

-1 θέση ΥΕ Εργατών για τη Μυτιλήνη.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν μέχρι 31 Μαρτίου του 2017.

 

Προσόντα

 

-Για τη θέση του νυχτοφύλακα τα προσόντα είναι: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-Για τη θέση του εργάτη: Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους υποψηφίους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/70 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

Αιτήσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (ΕΦ.Α. ΛΕΣΒΟΥ), Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κας Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40135-6).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την προσεχή Παρασκευή.

Με την ευκαιρία να σημειώσουμε πως η Αρχαιολογία Λέσβου προκήρυξε και μία θέση επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός μηνός  για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο Κάστρο της Μυτιλήνης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Πρόκειται για θέση ΠΕ Πολιτικού – Μηχανικού (με εξειδίκευση στην προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων –  Α΄ Κατεύθυνση).

Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη θέση θα γίνονται δεκτές μέχρι και αυτήν την Τετάρτη στα γραφεία της Αρχαιολογίας στη Μυτιλήνη.