1.200 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Στη Στρατολογικό Γραφείο Μυτιλήνης, στο στρατόπεδο «Κυριαζής» πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι Έφεδροι για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την κάλυψη των 600 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων και 600 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Πεζικού, Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Τεχνικού και Υγειονομικού στο Στρατό Ξηράς για 3 χρόνια με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων καθορίστηκε η 30ή Απριλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανακατάταξη ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων θα πρέπει να είναι γεννημένοι από την 1-1-1996 και μετά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για την ανακατάταξη ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Πεζικού, Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Τεχνικού, Υγειονομικού θα πρέπει να είναι γεννημένοι από την 1-1-1993 και μετά.

Επιπλέον, για τους έφεδρους πρέπει να μην έχουν παρέλθει 3 έτη από την ημερομηνία της οριστικής απόλυσής τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ενώ για τους οπλίτες θα πρέπει μέχρι την 30ή Απριλίου να διανύουν το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Όσοι οπλίτες υπηρετούν ήδη στο στρατό και επιθυμούν να συνεχίσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στις μονάδες που υπηρετούν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

-Να µην έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νουθεσίας (δηλαδή γεννημένοι από 1-1-1993 και µμεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

-Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.

– Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.).

-Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ως άνω αδικήµατα.  

-Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

– Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.

-Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

Στους έφεδρους και στους οπλίτες κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών να µην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση άνω των 20 ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

-Να µην έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µαθητές παραγωγικών σχολών, µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

 

400 στο Πολεμικό Ναυτικό

Επίσης προκηρύχθηκαν 50 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός μέχρι 3 ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία επιπλέον έτη και 350 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός μέχρι τριών ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία επιπλέον έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού της Μυτιλήνης, Κουντουριώτου 75, στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Λιμεναρχείο.