11 θέσεις στη ΔΕΗ για Λέσβο – Λήμνο

1104

11 θέσεις εποχικού προσωπικού κατανέμονται στο Νομό Λέσβου από τις 32 συνολικά που προκήρυξε ήδη η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες της στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τη Σκύρο στις βόρειες Σποράδες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα με τις ειδικότητες και τους κωδικούς ανά θέση που δημοσιεύουμε σήμερα, από την κατανομή οι 5 θέσεις θα καλυφθούν για το εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης, 5 θέσεις για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Λήμνο και 1 θέση στον Άγιο Ευστράτιο.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών  πλήρους απασχόλησης.

Σημειωτέον ότι από τη σελίδα μας «Ευκαιρίες Εργασίας» αναφερόμαστε σήμερα στις θέσεις που αφορούν το Νομό Λέσβου, οι ενδιαφερόμενοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και για τις άλλες θέσεις στα νησιά της περιφέρειάς μας. Αυτό το σημειώνουμε διότι ενώ οι περισσότεροι αναγνώστες μπορεί να θεωρούν ότι δύσκολα κάποιος από τη Λέσβο θα υποβάλει αίτηση για να εργαστεί στη Σάμο ή τη Χίο, έχει αποδειχθεί σε προηγούμενες προκηρύξεις ότι όχι μόνο υποβάλλουν αιτήσεις στην προσπάθειά τους για εξεύρεση μιας θέσης εργασίας, καθώς και της προϋπηρεσίας που θα τους δώσει μόρια για μια μόνιμη θέση σε μελλοντική προκήρυξη της ΔΕΗ, αλλά επιπλέον έχουν προσληφθεί και έχουν απασχοληθεί Μυτιληνιοί σε άλλα νησιά σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως για παράδειγμα στη Σάμο! Και αυτό συνήθως συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με αυτά τα προσόντα για να υποβάλουν αιτήσεις από τα άλλα νησιά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης στην Επάνω Σκάλα και στην αρμόδια υπάλληλο κ. Μαρία Καραμήτσου, η οποία μας παρείχε κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι (τηλ.: 22510-26120).

Για τις θέσεις του Εργοστασίου ΔΕΗ Μυτιλήνης προηγούνται οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

-Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης (Λουτρών, Μόριας, Παμφίλων, Αγίας Μαρίνης, Αλυφαντών, Αφάλωνος, Παναγιούδας, Ταξιαρχών) (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

-Έπονται οι δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της ΔΕΗ, Δημοτικών Ενοτήτων (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας): Δημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερμής (Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής, Τοπική Κοινότητα Κώμης, Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πηγής, Πύργων Θερμής), Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα (Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου, Ιππείου, Κάτω Τρίτους, Κεραμείων, Λάμπου Μύλων, Μυχού, Συκούντας.

-Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού Λέσβου (Δ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

-Έπονται οι δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου ότι είναι δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Προσόντα

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΚ

1) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/83) ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Συντηρητή απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον Γ΄ Τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ή 3ης ειδικότητας του Π.∆. 115/2012, όπως ισχύει* ή ∆ίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.∆.

108/2013, όπως ισχύει.

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 -ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988).

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις παραπάνω θέσεις εφόσον δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιλέγονται οι υποψήφιοι με τα προσόντα Β, Γ, Δ και Ε  Επικουρίας, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την προκήρυξη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Αιτήσεις – προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.∆ΕΗ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των Εργοστασίων ΔΕΗ Μυτιλήνης και Λήμνου από 8 Ιουλίου μέχρι 17 Ιουλίου.