Συνεργάτες ζητά η Στατιστική Αρχή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  η οποία λειτουργεί Υπηρεσία και για το Νομό Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη, καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 13  Απριλίου 2020 τα μεσάνυχτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα ισχύσει για 8 μήνες, από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Το έργο του κάθε συνεργάτη που θα επιλεγεί περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία θα συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν οι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Στο Μητρώο Ι.Σ. (Ιδιωτών Συνεργατών) Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν επαγγελματίες ερευνητές που ήδη διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με δραστηριότητα ερευνητή ή/και επέκταση προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή.

Άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ι.Σ., εφόσον επιλεγούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ της περιοχής τους, που είναι ο μόνος αρμόδιος Φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.

Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr, θεματική ενότητα ΕΛ.ΣΤΑΤ., ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες»), η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα τηλέφωνα 213 135 2182 – 3050 – 3035 – 3068 ή στο e-mail: [email protected]