ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΟ-1

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-43
ΒΑΣΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ