18 θέσεις Υ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας

693

Στην πρόσληψη ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κωδικός θέσης 101) για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης στην Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών, προχωρά  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Αιτήσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα, Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών [Υπ’ όψιν κ. Ε. Κούρεντα (τηλ.: 213 1516126) ή κ. Γ. Ευσταθίου (τηλ.: 213 1516131)]

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 23 Ιουλίου και οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από το δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και από τα κατά τόπους ΚΕΠ στη Λέσβο.

Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

  1. Άδεια εργασίας Α’ κατηγορίας (Ν.3707/2008) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).
  2. Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στον τομέα της φύλαξης.