Πέντε θέσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Αυξάνεται ο αριθμός των απασχολουμένων στο έργο του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική Λέσβο. Με νέα προκήρυξη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη 5 θέσεων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και αυτή την Πέμπτη.

Οι θέσεις είναι: 

-1 θέση ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου)

– 2 θέσεις ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου)

– 2 θέσεις ΥΕ ειδικευμένων εργατών συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη Κωνσταντίνας Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 22510 47033.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.