Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

1.639 θέσεις στο στρατό

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Επιβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα της σελίδας μας Ευκαιρίες Εργασίας όταν από τον προηγούμενο χρόνο σημειώναμε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 θα δημοσιεύονταν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη της πρώτης παρτίδας Επαγγελματιών Οπλιτών στο στρατό, καθώς ήδη από την περασμένη εβδομάδα έχουν προκηρυχθεί 1.639 θέσεις σε πεζικό, ναυτικό και αεροπορία. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται στο στρατό ξηράς και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι να σημειώσουμε την κατανομή που έχει ως ακολούθως:

-1.030 θέσεις στον Στρατό Ξηράς

-281 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία

-308 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό

-20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους στρατιωτικές υπηρεσίες για να ενημερώνονται αναλυτικά για τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις προκηρύξεις και ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει:

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1995 έως 31-12-2003). Οι υπηρετούντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1992 έως 31-12-2003).

-Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».

-Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

-Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

-Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.

-Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω παραγράφου της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

-Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

-Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της περ. (2) της παρ. 7α, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους. Τα δε κωλύματα συμμετοχής της παρ. 7β πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν έως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59 την αίτησή τους για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανάλογα με το σώμα που θέλουν να υπηρετήσουν:

-Για την πλήρωση 1.030 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς, δείτε την προκήρυξη εδώ: http://www.army.gr/el/proslipseis/proslipsi-epaggelmation-opliton-0

-Για την πλήρωση 308 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, δείτε την προκήρυξη εδώ: https://epop.hellenicnavy.gr/

-Για την πλήρωση 281 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, δείτε την προκήρυξη εδώ: https://www.haf.gr/2022/03/prokiryxi-plirosis-diakosion-ogdonta-mias-281-theseon-epaggelmation/

-Για την πλήρωση 20 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε την προκήρυξη εδώ: https://geetha.mil.gr/proslipsi-epaggelmation-opliton-koinoy-nomikoy-somatos-ton-enoplon-dynameon/ 

Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Η διαχείριση της αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής, ως αποδεικτικό οριστικής υποβολής της καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (μηχανογραφικό αρχείο PDF με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία και οφείλουν να αποθηκεύσουν – εκτυπώσουν όλοι οι υποψήφιοι.

Μετά την οριστικοποίηση και έως την ανάρτηση των Πινάκων των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης.

Θα είναι δυνατή η συμπλήρωση μόνο των αιτήσεων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ως άνω ανακοίνωσης, μετά τη λήξη της οποίας δεν θα είναι εφικτή ουδεμία διόρθωση – συμπλήρωση.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις κατά τόπους στρατιωτικές υπηρεσίες ανάλογα με το σώμα που θέλουν να καταταγούν ή από τις κεντρικές ιστοσελίδες του στρατεύματος καθώς προβλέπονται υγειονομικές, ψυχοτονικές και αθλητικές δοκιμασίες προκειμένου να κριθούν και να καταρτιστούν οι πίνακες κατάταξης.

Από τους πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, θα κληθεί για υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και για αθλητικές δοκιμασίες, τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να γίνονται δεκτοί για εξετάσεις-δοκιμασίες, τα παρακάτω:

-Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο. Σε περίπτωση απώλειας, δελτίο προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

-Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος «Β») στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., στο οποίο οι Επιτροπές θα συμπληρώσουν σχετικές ενδείξεις μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων-δοκιμασιών.

-Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή αρνητικό μοριακό τεστ ανίχνευσης (PCR) εντός 72 ωρών ή αρνητικό γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου εντός 48 ωρών (rapid test). Η υπόψη παράγραφος τελεί υπό την επιφύλαξη μεταβολής των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για τα οποία θα ακολουθήσει εφόσον απαιτηθεί σχετική ανακοίνωση.

-Για τις υγειονομικές εξετάσεις απαιτείται επιπλέον το δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος «Β»), που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» αυτού.

-Η μη προσέλευση στις εξετάσεις-δοκιμασίες, στις αρμόδιες Επιτροπές, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται για κάθε υποψήφιο ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις