Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

10 θέσεις ιδιωτών ιατρών στο Λιμενικό

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δημοσιεύτηκε από το ΑΣΕΠ προκήρυξη για την απευθείας κατάταξη 10 Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, έτους 2022, προερχόμενων από ιδιώτες ιατρούς, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, που υπογράφει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από ιδιώτες ιατρούς, πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:

-Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος: θέση μία (1)

-Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής: θέση 1

-Εσωτερικής Παθολογίας: θέσεις 2

-Χειρουργικής: θέσεις 2

-Καρδιολογίας: θέση 1

-Αναισθησιολογίας: θέσεις 2

-Παθολογικής Ανατομικής: θέση 1

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία μόνο ιατρική ειδικότητα από τις ανωτέρω αναφερόμενες.

Όσοι επιθυμούν να καταταγούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού κατηγορίας θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι να έχουν γεννηθεί από 01-01-1984 και μεταγενέστερα.

Δικαιολογητικά 

Όσοι έχουν τα προσόντα της παρούσας προκήρυξης και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα ακόλουθα:

-Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, την συνημμένη στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Επιτυχόντων συναινούν να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.

-Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

-Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις) (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση).

-Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

-Τίτλο σπουδών, Πτυχίο ή δίπλωμα, Ιατρικής Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού.

-Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

-Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας στις ζητούμενες στο Κεφάλαιο Α’ της προκήρυξης  ιατρικές ειδικότητες.

-Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

-Τίτλο ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου

Η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται, όταν έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στο είδος της θέσης, μετά τη λήψη της απαιτούμενης από την προκήρυξη άδειας χρησιμοποίησης του τίτλου της κατά περίπτωση ιατρικής ειδικότητας, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.

-Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή περί του ότι αυτή δεν απαιτείται.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό υποβάλλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, έως και την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).

- Advertisement -

More articles

spot_img