Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

157 θέσεις οπλιτών και εφέδρων

157 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς προκηρύχθηκαν για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης 1 έτος και για ειδικότητες που σημειώνονται στον πίνακα που δημοσιεύουμε, οι οποίες είχαν εγκριθεί για το 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος “Β” και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους τα δικαιολογητικά, έως τις 20 Ιουνίου (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

-Οι οπλίτες στις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, από 20 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου.

-Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 3 έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.