22 μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2020 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 22 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις είναι: 

-1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)

-10 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)

-6 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)

-3 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) θα τύχουν ειδικής πρακτικής δοκιμασίας.

Τα προσόντα που ζητούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία έχουν ως ακολούθως: 

Οι υποψήφιοι για τη θέση ΠΕ θα πρέπει να έχουν Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής κα Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

-Για τις θέσεις ΤΕ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

-Για τις θέσεις ΔΕ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφία ή Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος ή Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικός Βιβλιοδέτης ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Εκτυπώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Ανάλογα με τη θέση και την ειδικότητα ζητούνται τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα: 

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

-Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

-Εμπειρία τριών ετών στην ανάλυση και υλοποίηση προγραμμάτων – εφαρμογών σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java ή C++).

-Εμπειρία ενός έτους σε εκτυπωτικές εργασίες.

-Εμπειρία ενός έτους στη χρήση προγραμμάτων InDesign, Photoshop και Illustrator.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Περισσότερες πληροφορίες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όταν θα δημοσιευθεί η προκήρυξη.