Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021

25.000 νέα φωτιστικά LED!

Οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα του δημοτικού φωτισμού, από την πόλη της Μυτιλήνης μέχρι τον μικρότερο οικισμό, επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Μυτιλήνης με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης», που θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου. Μέσω αυτού του έργου θα γίνει η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων συμβατικής τεχνολογίας, 25.000 περίπου, με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος λειτουργίας και, ταυτόχρονα, να βελτιωθεί σημαντικά ο φωτισμός και το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών.

Η χρηματοδότηση αυτής της επένδυσης γίνεται με τη μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, (δηλαδή με τη συνεργασία Ιδιωτικού Τομέα και Δήμου), ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος ιδιώτης που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα καταβάλει όλο το χρηματικό ποσό της επένδυσης και θα έχει την πλήρη ευθύνη της άριστης λειτουργίας του συστήματος φωτισμού για 12 χρόνια. Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω των ανταποδοτικών τελών που θα καταβάλλουν οι δημότες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου των 12 ετών, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση. Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει ούτε ένα ευρώ από ιδίους πόρους, αλλά απεναντίας θα λαμβάνει το 30% του συνόλου των ανταποδοτικών τελών.

Τα οφέλη για τους πολίτες, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου, θα είναι:

– Τα φωτιστικά LED εκπέμπουν πιο δυνατό και καθαρό φως.

– Κάθε βλάβη – πρόβλημα στον οδοφωτισμό θα αποκαθίσταται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών, αφού το συμφωνητικό – σύμβαση περιλαμβάνει 12ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα φωτιστικά, με τη βοήθεια του συστήματος της τηλεδιαχείρισης που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος.

– Απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι (ηλεκτρολόγοι) αλλά και μεγάλοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη άλλων αναγκών του δημότη, αφού ο Δήμος δεν θα συντηρεί τα φωτιστικά, δεν θα διατηρεί καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού, δεν θα προβαίνει στην αγορά αναλώσιμων (φωτιστικών, λαμπών, ασφαλειών, κ.ά.).

– Με τη χρήση σύγχρονων φωτιστικών LED ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να αναπτύξει και να προσφέρει και εφαρμογές Έξυπνης Πόλης (Έλεγχο Στάθμευσης, διαχείριση Απορριμμάτων, διαχείριση Στάσης και άλλα).

Επιπλέον, ο ανάδοχος καλείται να κατηγοριοποιήσει τους δρόμους (έναν προς έναν) και να εκπονήσει αντίστοιχη φωτοτεχνική μελέτη στα πλαίσια μελέτης εφαρμογής για κάθε κολόνα και φωτιστικό.  Έτσι, θα υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων φωτιστικών, άρα θα αποφεύγονται φαινόμενα υπερφωτισμού ή υποφωτισμού, στα πλαίσια του εφικτού, δεδομένου ότι τα φωτιστικά εγκαθίστανται κατά κανόνα στις κολόνες του ΔΕΔΔΗΕ που δεν ακολουθούν κάποια κανονικότητα.

Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής escrow account (καταπιστευτικός λογαριασμός) σε πιστωτικό ίδρυμα και κατά προτίμηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Στον escrow account, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή όποιος άλλος) θα καταθέτει μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης. Η αποπληρωμή των αποτελεσμάτων της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα γίνεται τμηματικά / τρίμηνο (κατανεμημένη στο εύρος της συμβατικής περιόδου), αποκλειστικά και μόνο μέσω της πιστοποίησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την επίτευξη του αποτελέσματος της εξοικονόμησης και της συντήρησης (κάλυψη βλαβών, προδιαγραφών, κλπ.).

Έχει προβλεφθεί επίσης Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης Εγχειριδίου Παρακολούθησης των Συμβατικών Υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβατικών Όρων, σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ.

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ποσοστό εξοικονόμησης προς όφελος του Δήμου που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10%-30% της συνολικής εξοικονόμησης. Έτσι για παράδειγμα, αν ένας Δήμος καταναλώνει 1.000.000kWh και η εξοικονόμηση που θα εγγυηθεί ο ανάδοχος είναι 70%, η νέα κατανάλωση του Δήμου θα είναι 300.000kWh.  Η διαφορά των 700.000kWh που είναι η ενέργεια που εξοικονομείται θα μοιραστεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου. Ο ανάδοχος θα λάβει μεταξύ 70% – 90% της εξοικονόμησης αυτής και θα την χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποσβέσει την επένδυσή του. Αλλά και ο Δήμος θα λάβει μεταξύ 10%-20% κι έτσι θα έχει περισσότερα διαθέσιμα ανταποδοτικά τέλη για χρήση στα πλαίσια της λειτουργίας του Δήμου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, Στρατής Κύτελης, «με αυτό το έργο, που ήταν δέσμευσή μου προς τους δημότες, θα επιτευχθεί η επιζητούμενη, επί δεκαετίες, εύρυθμη και οικονομική λειτουργία του οδικού μας φωτισμού. Η διοικητική συμβολή και εποπτεία του Αντιδημάρχου μας, Στρατή Τζιμή, ήταν καταλυτική για τη διεκπεραίωση αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος».