30 θέσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 30 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας που εδρεύει στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, ανακοινώνει το Υπουργείο.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται έχουν ως ακολούθως:

  • 2 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 2 θέσεις ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • 2 θέσεις ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  • 24 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.


Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν από την ημερομηνία της σύμβασης που θα υπογράψουν και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος έως τις 30 Απριλίου 2021.

Για την προκήρυξη μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (www.migration.gov.gr/) ή από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ακολουθώντας τις οδηγίες της προκήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την προσεχή Παρασκευή.