35 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Tο ΑΣΕΠ προκήρυξε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού (μόνιμοι)  Τεχνολογικής  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Τράπεζα της Ελλάδας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη έως τις 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως ακολούθως:

19 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), των ειδικοτήτων:

-Γραφιστών

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

-Ηλεκτρονικών Μηχανικών

-Μηχανολόγων Μηχανικών

-Πολιτικών Μηχανικών

-Συντηρητών Έργων Τέχνης

-Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών

-Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK)

-Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 16 θέσεις των ειδικοτήτων:

-Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας)

-Μηχανοτεχνιτών

-Πιεστών Λιθογράφων

-Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων

-Υδραυλικών

-Ψυκτικών.

Για τις θέσεις δεν υπάρχει στην προκήρυξη κατανομή στα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος ανά την Ελλάδα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που θα προσληφθούν είναι ανά ειδικότητα τα εξής:

-ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ: Γραφιστική επιμέλεια περιοδικών εκδόσεων. Σχεδιασμός και υλοποίηση multimedia εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου.

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών παραγωγικών μηχανών (εκτυπωτικές μηχανές χάρτου, μηχανές τύπωσης κερμάτων κ.λπ.) και εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου.

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων/ αυτοματισμών των παραγωγικών μηχανών (εκτυπωτικές μηχανές χάρτου, μηχανές τύπωσης κερμάτων κ.λπ.) και του εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου. Λειτουργία, αναβάθμιση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συντήρηση των μηχανών επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ευρώ, ξένων τραπεζογραμματίων και κερμάτων κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό μέρος, καθώς και των παρελκόμενων συστημάτων αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Τράπεζας.

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. Λειτουργία, αναβάθμιση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανών, καθώς και των παρελκόμενων συστημάτων αυτών που αφορούν στην επεξεργασία τραπεζογραμματίων ευρώ, ξένων τραπεζογραμματίων και κερμάτων κυκλοφορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Τράπεζας.

-ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Σύνταξη στατικών προμελετών, μελετών νέων κατασκευών, ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, αποκατάσταση βλαβών σε φέροντα δομικά στοιχεία. Έλεγχοι φέρουσας αντοχής, γνωματεύσεις και τεχνικές εκθέσεις επί στατικών θεμάτων.

-ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Συντήρηση νομισμάτων, έργων τέχνης, αρχειακού υλικού, σπάνιων βιβλίων, λοιπών συλλεκτικών αντικειμένων και διακοσμητικών κτιριακών στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος.

-ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Χειρισμός εκτυπωτικών μηχανών λιθογραφίας και μεταξοτυπίας.

-ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (HELP DESK): Παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης προς τον τελικό χρήστη των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας, σχετικά με τη χρήση των προσωπικών Η/Υ, προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών. Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στους χρήστες α) των πληροφοριακών συστημάτων, β) των κεντρικών υπολογιστών και γ) των κατανεμημένων συστημάτων της Τράπεζας, καθώς και προβλημάτων στη διασύνδεση με εξωτερικούς φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Τράπεζας.

-ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Εποπτεία και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων της Τράπεζας, καθώς και των περιφερειακών τους συσκευών. Συμμετοχή και παροχή βοήθειας στους διαχειριστές των συστημάτων και τους προγραμματιστές στην εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων πριν την ένταξη νέων συστημάτων ή προγραμμάτων στην παραγωγή. Διαχείριση συστημάτων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και εποπτεία / τροφοδοσία εκτυπωτικών συστημάτων. Γνώση των διαδικασιών αποκατάστασης λειτουργίας των συστημάτων. Εκτέλεση ροών και εργασιών συντήρησης για την κάλυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΤ’ Ειδικότητας): Έλεγχος, μετατροπές, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του συνόλου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

-ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ: Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των θησαυροφυλακίων και χρηματοκιβωτίων της Τράπεζας. Επισκευή και αντικατάσταση των μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλισης των θυρών των κτιρίων της Τράπεζας.

-ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ: Χειρισμός εκτυπωτικών μηχανών και διεκπεραίωση των διαδικασιών εκτύπωσης σε χαρτί.

-ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ: Εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχος και επισκευή δικτύων και συσκευών φυσικού αερίου. Έλεγχος εγκαταστάσεων αερίων.

-ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: Λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Τράπεζας. Έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης με τα σταθερά, φορητά και τροχήλατα μέσα.

-ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ: Έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, εξαερισμού, ύγρανσης και αφύγρανσης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής θα εμφανίζονται στη “Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων”. Ανάλογη ειδοποίηση θα αποστέλλεται και στο email που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2016 Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10

αναγράφοντας την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. θέσεις της οποίας διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

-Παράβολο 15 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ή έχει εκδοθεί από το Δημόσιο Ταμείο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

-Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’, Γ’, Δ’ και Ε’).

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.