Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

4 θέσεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Στην πρόσληψη τεσσάρων συμβασιούχων υπαλλήλων για 12 μήνες προχωρά η Αρχαιολογία για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου αποκατάστασης του μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι το Μ. Σάββατο, 23 Απριλίου. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

-1 ΠΕ Αρχιτέκτονα – Μηχανικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

– 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου

– 2 ΥΕ Εργάτες με εμπειρία σε αναστηλωτικές και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

Τα ειδικά προσόντα

Τα ειδικά προσόντα ανά θέση είναι:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

-Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου και σχεδιαστικού προγράμματος τύπου autocad 

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου

– Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

– Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας

– Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες

– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις