Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

5 θέσεις στην Αρχαιολογία

Στην πρόσληψη 470 συμβασιούχων υπαλλήλων προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη κενών θέσεων σε Υπηρεσίες του. Μεταξύ αυτών, προβλέπονται τέσσερις θέσεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και μία θέση για την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

Πρόκειται για θέσεις διάφορων ειδικοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα 5 μηνών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις που αφορούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων είναι οι εξής:

Ωστόσο, όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Παύλος Τριανταφυλλίδης, η έγκριση αυτών των θέσεων δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών στο νησί μας: «Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 μόνιμους υπαλλήλους και αυτό είναι το αίτημά μας κάθε χρόνο. Δυστυχώς, οι θέσεις που μας δίνονται είναι πολύ λιγότερες και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και των αρχαιολογικών μας χώρων. Οριστική λύση στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού θα δοθεί μόνο αν υπάρξει μία προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό, δεδομένου ότι κάθε χρόνο φεύγουν από τις Υπηρεσίες μας αρκετοί υπάλληλοι λόγω συνταξιοδότησης».

Η κατανομή του προσωπικού ανά αρχαιολογικό χώρο, μουσείο ή μνημείο θα καθοριστεί στην ανακοίνωση πρόσληψης από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιοι για την τήρηση της κατά νόμο διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου καθίσταται υπεύθυνος για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης πρόσληψης, των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για το προσωπικό, την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πρόσληψης, καθώς και τον καθορισμό του χώρου εργασίας του προσωπικού στην ανακοίνωση πρόσληψης.
Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, όπως ισχύει σήμερα. Για το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής υπουργικής απόφασης.